Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení
 2. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy
 3. Ceny zboží a možné způsoby platby
 4. Dodací lhůta a způsoby dodání
 5. Odstoupení od kupní smlouvy
 6. Reklamace
 7. Ochrana osobních dat
 8. Závěrečná ustanovení

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro internetový nákup z dílny WHITEDEER. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (kupujícím) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (provozovatele).

Provozovatel/prodávající:

Ing. Helena Vyskočilová
Slovenská 683
282 01 Český Brod
IČ 66497299

zapsán v živnostenském rejstříku 21.01.1998

2. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím těchto internetových stránek jsou závazné. Podáním (odesláním) objednávky kupující uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu a stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů.
Kupující je povinen uvést potřebné osobní údaje správně, a to zejména úplnou dodací adresu, na kterou má být zboží odesláno, vč. telefonního kontaktu a nese zodpovědnost za výběr způsobu úhrady.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

3. Ceny zboží a možné způsoby platby

Ceny jsou platné dle aktuálního ceníku výrobků v době objednávky.
Všechny ceny jsou uvedeny s DPH. Ke každé dodávce zboží vystaví prodávající elektronický doklad, který zašle na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.425732389/0800, vedený u společnosti Česká spořitelna a.s.
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému ComGate
 • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platebního systému ComGate

4. Dodací lhůta a způsoby dodání

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky.

Výrobky, které jsou skladem, budou odeslány následující den, který je dopravě určen (viz „Doprava a platba„). Výrobky, které nejsou dostupné ihned, zhotovuje prodávající pro konkrétního zákazníka až na základě přijeté platby. Výrobní lhůta je vždy uvedena v dostupnosti daného zboží

V případě, že nebude prodávající schopen výrobní lhůtu dodržet, bude o tomto stavu nakupujícího informovat neprodleně.

Způsob doručení objednaného zboží si kupující zvolí při vyplňování objednávkového formuláře. Možné způsoby dodání včetně nákladů uvádí prodávající v sekci „Doprava a platba“. Kupující je povinen převzít zboží při dodání na jím zvolené adrese. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí čisté, nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě.
Vrácené zboží musí obsahovat doklad o koupi (kopii) a bankovní kontakt kupujícího. V opačném případě nemusí být vrácení zboží prodávajícím akceptováno.
Náklady na přepravné a balné hradí kupující a nebudou vráceny. Vrácené zásilky nebudou přijaty na dobírku.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží vráceny kupujícímu převodem na jeho účet a to nejpozději do 7 pracovních dnů po fyzickém obdržení a překontrolování zboží.

V případě, že jednáním kupujícího vznikne prodávajícímu škoda ve smyslu par. 55 odst. 1, je kupující povinen tuto škodu uhradit (neúplný nebo poškozený obsah…)

Kupující nemá právo odstoupit od kupní smlouvy u zboží, které bylo prodávajícím vyrobeno/upraveno na základě požadavku či individuální objednávky kupujícího.

6. Reklamace

Záruční lhůta na výrobky je 24 měsíců a vztahuje se na výrobní a skryté vady.
Záruka se nevztahuje na poškození v důsledku manipulace jednoznačně vedoucí k poškození výrobku.
V případě poškození zboží při přepravě je nutné řešit reklamaci s přepravcem a to ve lhůtě přepravcem stanovené.

V případě, že kupující chce uplatnit reklamaci výrobku využije ke komunikaci e-mailovou adresu prodávajícího info@whitedeer.cz a je povinen informovat prodávajícího o odeslání reklamovaného výrobku.
Reklamované zboží není možné zaslat na dobírku, v opačném případě nebude zásilka prodávajícím přijata. Součástí zásilky s reklamovaným zbožím musí být doklad o koupi (případně postačí číslo a datum objednávky) a stručný popis závady. Reklamované zboží je nutné zaslat ve vyhovujícím obalu.

Prodávající se zavazuje informovat kupujícího do 5ti pracovních dnů od obdržení výrobku o oprávněnosti reklamace a o postupu vyřízení.

V případě oprávněné reklamace se prodávající zavazuje reklamaci vyřídit bez odkladu a v co nejkratším možném termínu, nejpozději však v zákonné lhůtě 30ti dnů od jejího doručení.

7. Ochrana osobních dat

Prodávající se zavazuje, že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů nezbytných k plnění předmětu kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu (newsletter).

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce prováděné na webovém rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetí osobě s výjimkou poskytnutí údajů nezbytných pro doručení zboží prostřednictvím spedičních společností.

Prodávající spolu s provozovatelem platební brány prohlašují, že přijaly taková technická a organizační opatření, která zaručují ochranu všech osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování nebo k jejich jinému zneužití.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky dohodnuto jinak.
Odesláním elektronické objednávky kupující akceptuje bez výhrad veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou výši ceny objednaného zboží včetně expedičních a dopravních nákladů.